• A3 dottor Gianni catalanotto
 • A3 Conad
 • outlet del mobile A3bis fino al 10 giugno
 • A3bis Farmacia Rotolo
 • Farmacia Rotolo Castelvetrano

Lu testamento di li Nanni

del 2012-02-27

Immagine articolo: Lu testamento di li Nanni

(ph. Foto: INO MANGIARACINA)

Cari niputi tutti // vicini e di luntanu
forsi v’addumannati // socc’haiu ‘nta li manu
mi dettiru ‘sta cosa // d’alta tecnologia
e misiru la cuffia // a la mugghieri mia.

 • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
 • Mi dissiri chi st’annu // m’haiu a modernizzari
  e a lu mastru nutaru // n’ e-mail c’ha mannari
  ma giustu giustu a mia // ch’un nni capisciu un cazzu
  ‘stu nnolitu mi dettiru //p’addivintari pazzu ?

  Ma dopu misi e misi // chi vaiu digitannu
  siccomu ‘unn’è minchia // lu vostru caru nannu
  a via di smurritiari //tra siti e faccibuccu
  ‘sta mail ci la mannavi //puri si sugnu un cuccu.

 • h7 immobiliare catalanotto
 • Mastru nutaru, è prontu? // E allura accuminciamu:
  basta, viremu anticchia, // socch’è chi ci lassamu
  a li niputi nostri, // chi sunnu ‘nta lu chianu
  di stu paisi anticu // dittu Castelvetranu?

  E’veru, caru nannu! // illustri è sta città,
  chiddu chi nun camina, // sapiti dunni sta?
  è la facciularìa // di tanti so abitanti
  chi spallanu darrera, // e ririnu davanti.

  Lu càstelvetranisi, // è ‘n armalazzu stranu
  né fa né lassa fari, // è cani d’urtulanu
  e siddu a un paisanu //‘na cosa riga drittu
  la ‘mmiria si lu mancia // e perdi lu pitittu”

  “Dunca, accurzamu, allura: // socch’è chi ci lassati?”
  “Scrivissi tuttu a puntu, // e doppu m’abbruciati,

  ?

  lu tistamentu è giustu // chi metti l’attenzioni
  prima di tutti a chiddi // di l’amministrazioni.

  A lu sinnacu Pompeu //chi finì lu decennatu
  ci voghhiu diri sulu // d’un mettirisi di latu
  di cunzari lu paisi // ci fici l’ingiunzioni
  ora ch’a fattu bonu // lu vogghiu a la Regioni

  A Giovannella Errante // chi sempri va ‘mpupata
  un fasciu di carduna // pi fari la ‘nsalata;
  e a Scaglione lassu, // nta la stessa manera,
  un cani di bancata // ppi ogni cantunera

  A Mimmo Signorello // lassu tanti zuttati
  quantu sunnu li scaffi // chi sunnu ‘nta li strati.
  A Di Carlu ci lassu // di lu trafficu la guerra
  li vigili ‘mboscati // e li signali ‘n terra.

  A Terracchiu ancora // ch’è lisciu e profumatu
  lassu Belice Ambiente// ch’ è tuttu scartiddatu.
  Si Cristaldi turnassi, // ch’è chiddu chi lu fici,
  di certu lu sminchiassi, // a iddu e a li so amici.

  A Giovanni Messina, // chi è a lu personali
  lassu li contrattisti // ch’havi a stabilizzari
  ma siddu a la Regioni // nun sentinu raggiuni
  armamu lu burdellu // ‘nzemmula a li Furcuni.

  A Vicenzu Cafisu // ci vogghiu addumannari:
  li casi di la Triscina // l’ha’ fari sdirrupari?
  A La Cascia ci lassu // li sordi pignurati
  e a cu fic lu dannu i // ‘na pista di lignati.

  A Ninunzzu Centunzi // ch’eni lu chiù picciottu
  n’aceddu cu li pinni // e scarrica di bottu
  A Filiciuzzu Erranti // chi lu sinnacu voli fari
  la cira sta scuagghiannu // perciò t’ha spirrugghiari.

  ?

  Passannu a lu cunsigghiu, // ni putemu priari;
  chi si nni stannu ‘ennu // e ‘unn’hannu chiù a turnari
  Papalla presidenti // or’ è democristianu;
  lu sinnacu vo fari? // futtitilla ccu Turanu.

  Dopu tanti schifìi // ‘n campagna elettorali
  mancu persuri tempu // pi ghirisi a’ assittari
  e tra lu dittu e fattu // cu ‘na dichiarazioni
  si fa la maggioranza // di granni proporzioni

  Pasquale Calamia // e Vanni Craparotta:
  ma soccu c’ ha’ lassari? // un lemmi di ricotta.
  A Peppi Rizzu poi // c’a latu si ci seri
  ‘nmeci di la ricotta // si ci lassa lu seri.

  A Palicchiu Carcara, //che ‘ntisu cartidduni,
  ci vogghiu dari ‘n testa// un corpu di furcuni
  e accussì la finisci // di cuminari danni
  e lassa stari ‘n paci // Aspanu Bongiovanni
  no, chi ci avia iutu // a rumpirici l’ova
  pi fari li primari // ‘nzemmula a Città Nova;
  e po’ ci dicu puru // sinceru e senza feli,
  trattenniti cu l’A.P.I., // senza circari meli.

  A Giovanni Impallari// socch’è chi c’ha’ lassari
  vistu ch’a l’urtimata // arrista’ senza cumpari ?
  A iddu e a li so amici // comu cunsulazioni
  ci lassu li ritrattu // cu Silviu Berlusconi.

  A Salvu Gangitanu // chi fa lu farmacista
  ci lassu lu murtaru // dunni accussì ci pista
  ervi putenti e strani // ‘nguenti e miricinali
  e a tutti chiddi musci // subitu fa arrittari

  E mentri semu in tema // di intellettualità

  ?

  ‘na cosa l’ha’ lassari // macari a chisti ccà:
  a Lo Pianu, sentu diri // e a Cicciu Bonsignuri
  ci lassu d’italianu // un bravu prufissuri.

  A Cola Giurintano // e a lu Catalanottu
  vogghiu lassari duru // ‘stu pezzu di viscottu
  e siddu a la saimi // un ci ponnu arrivari
  ‘nzemmula ccu Lo Sciuto // si l’hannu a rusicari.

  A Turriddu ‘Ngrasciotta // a Barresi e Fazzinu
  di tutta l’Udiccì // ci lassu lu casinu.
  E puru a Rinu Chiovu // a D’Angelo e a Zacconi
  Li Cavusi ci lassu // ppi la prossima elezioni.

  A Caraccioli e Mistretta // chi sunnu indipendenti
  e chi ‘nta ‘sti cinc’anni // ‘un cunchiureru nenti
  ci lassu ‘na burnia // cu ‘na sarda salata
  e ccu Peppi Carusu // ci dannu ‘na liccata.

  Passannu a Carlu Casciu // c’happi la concessioni
  iaprennusi lu barri // ppi fari animazioni,
  ci dicu, lu niputi // socc’amu a cuminari,
  siddu lu ‘ngagghiaporci // sempri chiusu fa stari?

  A Perricone poi, // Vaccarino e Triolo
  vogghiu lassari sanu // ‘stu beddu me citrolu
  vistu chi ghiè oramai // nenti ci pozzu fari
  datu chi ‘n’atr’anticchia // focu mi iti a dari.

  Evviva Piero D’Angelo // chi cerca sempri puci
  Evviva De Francesco // viva cu fa cchiù vuci,
  A Guarino ci lassu // un sceccu o puri un mulu
  a l’avutri ci dicu: // va iti a far ‘n culu !

  A li partecipanti // di tanti commissioni
  ci lassu ‘un portafogghiu // ch’è chinu di gettoni,

  ?

  e vistu chi l’annata // ci pari sempri sicca
  l’avemu a cumpatiri // hannu futtutu picca.

  E ad Elia Maggiu // chi fa lu segretariu
  di ‘stu cunsigghiu vecchiu, // ci lassu lu rusariu:
  priassi a lu Signuri, // chi pirdunassi a quanti
  li ficiru acchianari // a ‘sti quattru stravacanti.

  E a chiddi cunsigghieri // chi sunnu provinciali
  e ‘un hannu fattu nenti // ci lassu ‘stu rinali;
  e puru a tutti l’avutri // chi su’ politicanti
  lassu li me mutanni, // li cavusi e li tranti.

  A vigili e guardii // ci vogghiu lassari
  ‘na posta china // di signali stradali:
  e puru ci lassu // divieti d’accessi
  borsa e cappeddu // ppi li vigilessi

  A Francu Fiordalisu // chi è commendaturi
  ppi lassitu ci dugnu // la zotta di lu gnuri
  A Sarinu Di Bella // ora ch’è medagliatu
  d’arrivari a cent’anni // ci lassu lu mannatu

  A Rosetta Ampolilla // ch’avi la scola nova
  ci lassu du’ cartuna // chini di scorci d’ova
  e si ‘un si pigghia collari // abbasta chi ci godi
  ci lassu ‘na pagella // china di deci e lodi

  A Petru Ciulla lassu // un lestu panitteri
  chi notti e ghiornu sfurna // squatri di ragiuneri
  e a la Muntuliuna // ch’all’Alberghieru seri
  lassu tanti falari // pi cochi e cammareri

  E a chiddi chi cumannanu // tutti li scoli vasci
  munzedda di progetti // misi dintra li casci
  e ‘inmeci di sturiari // e farisi cultura
  sempri cchiù scecchi sunnu // picciotti e prufissura

  ?

  A tutti li parrina // cu la valigia ‘n manu
  ci lassu li saluti // di ‘stu Castelvetranu
  e ora chi cu Monti // l’ICI l’hannu a pagari
  ci lassu stu cunsigghiu // va iti a travagghiari

  A Giusi la Corleo // e a Filippo Tusa
  ci lassu di la nanna // la mutanna ciaurusa
  mentri a Vituzzu Trumma // cu lu beddu pizzettu
  ci lassu centu pecuri // e un beddu friscalettu

  A Francesco Calcara // ch’è dottu e canusciutu
  Ci lassu di l’archiviu // un libru camulutu
  dunni ci po’ smurfiari // la sira e la matina
  Cu Matteu Venezia // ed Aureliu Giardina

  A Puleo Trasparente // si mi paga ‘n contanti
  Ci vogghiu lassari // tri beddi cantanti
  ‘na gran ballerina // chi sia veru bona
  un microfonu novu // però chi funziona.

  Ad Anna Gelsomino // chi teatru sapi fari
  ci fazzu ‘na dumanna // veru t’ha maritari?
  dunn’è chi l’attruvasti // ‘stu beddu cavaleri?
  ch’appena ti canusci // ci scatta lu giseri !

  Ci lassu a Peppi Camporeali
  di cattedraticu ‘na lectio magistrali,
  vistu chi dici ch’è prufissuru,
  però ‘un si sapi cu ci detti st’onuri.

  A la Folgori passu // e a li so dirigenti,
  ‘un s’allagnassi nuddu // ma nun ci lassu nenti.
  Avemu un campu d’erba // ch’è proprio un gran gioiello
  e ni facemu futtiri // puru di Campobello.

  A tutti li “cleb servis” // - s’a va’ diri a la ‘ngrisa -
  ci lassu la campana // chi a la me’ crapa è appisa;
  accussì la calunia // l’avrannu preparata

  ?

  pi fari comu sempri // ‘na sulenni manciata.

  A li circoli poi // chi sunnu di cultura
  cu rispettu pallannu // ‘na cosa longa e dura
  chi l’unica cultura // chi s’insignaru a fari
  è criticare a tutti // è sfuttiri e ghiucari.

  A tutti l’impiati // lassu tanti zuttati
  a tutti li duttura // ‘na longa e dritta cura
  a monaci e parrini // scriticchi e baldacchini
  a jurici e avvocati // cartazzi straviati
  lassu a li commercianti // sti vertuli vacanti
  lassu a li sfacinnati //li ciciri caliati
  a tutti li picciotti // lu chianu puru di notti
  a tutti li buttani // un postu n’ta li chiani
  a tutti li garrusi // li palli me pilusi
  a tutti li curnuti // li palli me caruti
  a sbirri e questurini // lassu li me tappini
  a li Selinuntini // li cassonetti chini
  a chiddi Triscinara // un pezzu di zabbara
  a chiddi li la Parma // di fangu mezza canna
  a tutta la Batìa // lassu tanta lurdìa
  a li Beati Morti // li pali tutti torti
  Lassu a lu Belvederi // li surci peri peri,
  lassu a la via Tagliata // la fogna scartiddata
  a chiddi di la chiazza // di carduna du’ mazza
  mentre a li Scappuccini // carti di mercatini

  A tutti chiddi amici // chi fannu lu tiatru
  oppuri informazioni // o lu volontariatu
  chi scrivinu li libbra // o fannu li giornali
  pi stu paisi nostru // putiri migliorari

  A cu travagghia soru // e ‘un si nni fa addunari
  a cu crisci li figghi // senza falli sbagliari,
  a chisti cittadini // chi su’ la maggioranza
  ci lassu lu me cori // e tutta la me spranza.

  ?

  A li niputi novi // di I Love legalità
  Chi puru pi st’annata // m’accumpagnaru ccà
  ci lassu ‘na bannera // e scarpi cu li tacchi
  pi fari lu corteu // cu Italia e Ninu Bacchi

  A lu beddu Peppi Salernu
  lu Nannu lassa un ricordu eternu:
  è la sula gran vasata
  di stan ‘ran carnevalata
  e stabilisci e ppi sempri vali
  ch’ogni annu, ppi ogni carnevali,
  a Peppi un lassitu sia lassatu
  e chi ppi sempri sia riurdatu.

  A tutti chiddi chi nenti c’è lassatu
  lu Nannu dici chi ‘un si l’ha scurdatu,
  e a costu di parìri facci tosta
  vi fa sapiri chi lu fici apposta:
  siti l’urtimu chiovu di la naca
  e chistu Nannu cca mancu vi caca

  E vui, caru nutaru, // com’è chi vi chiamati?
  Giacomo Bonagiuso // E allura rigistrati:
  vi lassu lu duviri // d’amari stu paìsi
  e soccu costa costa, // pirdennuci li spisi.

  Signor nutaru, addunca, // la cira va a scuagghiari,
  lu tempu già finiu, // va itimi a bruciari.
  Ma siddu ora moru, // vogghiu turnari all’annu,
  mi firmo e mi confermo // sugnu lu vostru nannu.

  Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  Effeviauto P1 dal 21 maggio 2024